УСТАВ ЛКСМУ

1. Загальні положення

1.1. Ленінська Комуністична Спілка Молоді Україні (ЛКСМУ) є добровільною самостійною всеукраїнською молодіжною громадською організацією.

1.2. ЛКСМУ створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, у відповідності із Конституцією України, чинним законодавством, цим Статутом та власними програмними і нормативними документами.

1.3. Повна назва організації: Ленінська Комуністична Спілка Молоді України. Скорочена назва організації – Ленінський Комсомол України.

1.4. Діяльність ЛКСМУ поширюється на територію України.

1.5. ЛКСМУ набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у Міністерстві юстиції України.

1.6. ЛКСМУ має самостійний баланс, власні рахунки в установах банку, прапор, емблему, значок та іншу символіку, печатки та штампи, бланки зі своєю назвою і штампом, зразки яких затверджуються Центральним Комітетом (ЦК) ЛКСМУ. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. ЛКСМУ самостійно визначає перспективні і поточні завдання, напрями роботи, співпрацю з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями громадян на основі спільності інтересів і цілей.

1.8. ЛКСМУ є неприбуткова громадська організація молоді.

1.9. Юридична адреса ЛКСМУ: м. Київ, вул. Борисоглібська, 7.

2. Цiлi та завдання ЛКСМУ

2.1. Головною метою діяльності ЛКСМУ є сприяння об'єднанню молоді у захисті своїх прав, розвитку її громадянської свідомості і суспільної активності, дружби і солідарності на основі марксистсько-ленінського світогляду та захист законних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями ЛКСМУ є:

— сприяння творчому розвитку та пропаганді серед молоді марксистсько-ленінського вчення;

— сприяння вихованню молоді на принципах соціальної справедливості, народовладдя, патріотизму та інтернаціоналізму;

— сприяння формуванню у молоді навиків активної соціально-політичної, суспільно-корисної діяльності, створенню для цього необхідних умов, залученню її до державних і громадських справ;

— сприяння працевлаштуванню молоді, її правовому захисту, організації дозвілля;

— сприяння самореалізації молоді.

2.3. Для досягнення своїх цілей та виконання програмних завдань ЛКСМУ у встановленому законодавством України порядку:

— бере участь в громадській діяльності;

— розробляє та сприяє реалізації молодіжних програм; проводить конференції, семінари, фестивалі, спортивні змагання та інші заходи для своїх членів;

— вносить пропозиції в органи виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань розвитку державної молодіжної політики;

— надає своїм членам правову допомогу;

— здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, випуску і поширення літератури для молоді та юнацтва; проведення фестивалів, свят, виставок та інших громадсько-політичних заходів;

— вивчає суспільну думку, засновує засоби масової інформації;

— видає та поширює власні друковані засоби масової інформації – газети, журнали та іншу літературу, видавництво яких не суперечить чинному законодавству України та вимогам цього Статуту;

— приймає участь у місцевих виборах;

— проводить іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

3. Основнi засади внутрiспiлкового життя ЛКСМУ

3.1. Внутріспілкове життя ЛКСМУ базується на засадах демократичного централізму, а саме:

— повага до особистої думки і гідності кожного члена ЛКСМУ;

— колективність та колегіальність у роботі організації та її виборних органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена ЛКСМУ за виконання статутних обов'язків та комсомольських доручень;

— виборність та змінюваність всіх керівних та контрольних органів ЛКСМУ знизу до верху;

— періодична звітність виборних органів перед членами організації та органами вищого рівня;

— вільне обговорення усіх питань внутріспілкового життя у поєднанні з дисципліною і підпорядкуванням меншості більшості;

— обов'язковість виконання рішень органів вищого рівня для підпорядкованих їм структур ЛКСМУ.

Єдність у здійсненні завдань ЛКСМУ передбачає широку самостійність всіх організацій ЛКСМУ у виборі не заборонених діючим законодавством форм та методів їх реалізації з урахуванням специфіки районів, міст та областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

3.2. ЛКСМУ може застосовувати заходи заохочення для своїх членів.

4. Члени ЛКСМУ, їх права та обов'язки

4.1. Членами ЛКСМУ можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 до 35 років, які визнають Статут ЛКСМУ та беруть участь у роботі однієї з організацій Спілки, виконують прийняті рішення та сплачують членські внески. За письмовою заявою члена ЛКСМУ, що досяг 35-річного віку, рішенням організації, де він перебуває на обліку, членство в ЛКСМУ може бути продовжено.

Кількість членів ЛКСМУ старшого віку не може перевищувати третину від загальної кількості членів організації ЛКСМУ, де вони перебувають на обліку, а також третину загального складу виборних органів.

4.2. Прийом в члени ЖСМУ здійснюється первинною організацією за письмовою заявою особи, що вступає, більшістю голосів від присутніх членів організації. Це рішення затверджується вищестоящим комітетом ЛКСМУ. Там, де немає первинної організації, питання про прийом вирішується регіональним комітетом ЛКСМУ або ЦК ЛКСМУ.

Прийнятому до Спілки видається комсомольський квиток встановленого ЦК ЛКСМУ зразка.

4.3. Член ЛКСМУ має право:

— висувати, обирати і бути обраним до будь-яких органів ЛКСМУ;

— вільно обговорювати на з'їздах, конференціях, зборах і засіданнях виборних органів ЛКСМУ питання роботи Спілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати свою думку і відстоювати її до прийняття рішення;

— критикувати діяльність будь-якого органу і будь-якого члена ЛКСМУ;

— звертатися з питаннями, заявами і пропозиціями до будь-якої комсомольської організації чи органу ЛКСМУ;

— розраховувати на підтримку і захист з боку Спілки своїх законних прав;

— брати участь в роботі інших громадських організацій, принципи та діяльність яких не перешкоджають виконанню Статуту ЛКСМУ.

4.4. Член ЛКСМУ зобов'язаний:

— неухильно дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту ЛКСМУ;

— сумлінно виконувати завдання та обов'язки, визначені Статутом ЛКСМУ, комсомольські доручення;

— піклуватися про авторитет та гідне поповнення ЛКСМУ;

— виконувати рішення з'їздів, Всеукраїнських конференцій ЛКСМУ, виборних органів ЛКСМУ;

— перебувати на обліку в одній з організацій Спілки;

— сплачувати членські внески.

4.5. За невиконання статутних вимог член ЛКСМУ притягається до відповідальності. На члена ЛКСМУ можуть бути накладені такі стягнення – зауваження, догана, сувора догана. За тяжкі порушення цього Статуту член Спілки виключається з ЛКСМУ.

4.6. Член ЛКСМУ припиняє своє членство в ЛКСМУ:

— за власним бажанням, шляхом подання заяви про вихід з ЛКСМУ до організації, де він перебуває на обліку;

— у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в ЛКСМУ, якщо він не подав заяву про продовження членства.

4.7. Виключення з ЛКСМУ відбувається за рішенням первинної організації, регіонального комітету ЛКСМУ, ЦК ЛКСМУ.

Рішення первинної організації про виключення з ЛКСМУ є дійсним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від присутніх на зборах, але більше половини складу первинної організації. Це рішення затверджується вищестоящим комітетом ЛКСМУ. Рішення регіонального комітету ЛКСМУ, ЦК ЛКСМУ про виключення з ЛКСМУ є дійсним, якщо його підтримало більшість членів відповідного комсомольського органу, присутніх на пленумі. Прийняте рішення доводиться до первинної організації.

Первинна організація, регіональний комітет ЛКСМУ має право виключити з ЛКСМУ члена виборного органу тільки після відкликання його зі складу цього органу. Пленум ЦК ЛКСМУ має право виключити з ЛКСМУ члена нижчого виборного органу. Це рішення є дійсним, якщо його підтримало дві третини членів ЦК ЛКСМУ, присутніх на пленумі.

4.8. Протягом двох місяців, після прийняття рішення про виключення з ЛКСМУ чи оголошення стягнення члену ЛКСМУ, ним може бути подана апеляція у вищі комсомольські органи, яка має бути розглянута в двомісячний термін. Апеляція на рішення Пленуму ЦК ЛКСМУ про виключення з ЛКСМУ чи оголошення стягнення розглядається Пленумом ІДКК ЛКСМУ, рішення якого є остаточним. Апеляції до з'їзду ЛКСМУ розглядаються черговим з'їздом.

4.9. Особи, які були виключені, або вибули з ЛКСМУ, можуть знову бути прийняті в її ряди на загальних підставах із затвердженням відповідно Кримським рескомом, обкомом, Київським, Севастопольським міськкомом ЛКСМУ. Рішення про прийом в ЛКСМУ осіб, які до виключення або вибуття з ЛКСМУ перебували у складі ЦК чи ЦКК ЛКСМУ, або на посадах секретарів Кримського рескому, обкомів, Київського, Севастопольського міськкомів ЛКСМУ, затверджується Бюро ЦК ЛКСМУ.

5. Органiзацiйна побудова ЛКСМУ

5.1. Основою ЛКСМУ є відокремлені підрозділи (первинні організації, осередки), які створюються як правило за територіально-професійною ознакою при наявності не менш трьох членів ЛКСМУ.

5.2. Відокремлений підрозділ (первинна організація) створюється рішенням установчих зборів. Рішення про її створення затверджується вищестоящим комсомольським органом.

5.3. Вищим органом відокремленого підрозділу (первинної організації) є загальні збори (конференція;, які скликаються не рідше одного разу на два місяці. Загальні збори (конференція) вважаються правочинними, якщо в них взяло участь більше половини членів даної організації (делегатів). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників зборів (конференції), крім питань про виключення з ЛКСМУ.

5.4. Поточну роботу у відокремлених підрозділах (первинних організаціях) здійснюють керівні органи, які обираються зборами (конференцією) терміном на один рік, – комсомольське бюро (комітет), а в організаціях, де менше 10 комсомольців – секретар та його заступник. Комсомольське бюро (комітет) на своєму засіданні обирає секретаря та його заступників.

5.5. Рішення про розпуск відокремленого підрозділу (первинної організації) приймається загальними зборами (конференцією) цієї організації двома третинами голосів від присутніх членів організації (делегатів конференції), У разі фактичного припинення її діяльності, або якщо вона суперечить Статуту ЛКСМУ, рішення про розпуск цієї організації приймається керівним органом вищого рівня.

5.6. Первинні організації об’єднуються відповідно до існуючого адміністративно-територіального розподілу України у відокремлені підрозділи (регіональні організації) ЛКСМУ: районні, міські, Кримську республіканську, обласні, Київську і Севастопольську міські організації ЛКСМУ. Відокремлені підрозділи ЛКСМУ у своїй діяльності керуються Статутом ЛКСМУ.

5.7. Виборний орган організації ЛСМУ, що об'єднує комсомольців даної території, є вищестоящим для виборних органів організацій, що входять до її складу.

5.8. При малій чисельності членів у регіональній організації ЛКСМУ, первинні організації можуть не створюватися, при цьому регіональна організація виконує функції первинної.

5.9. Відокремлені підрозділи ЛКСМУ (регіональні комсомольські організації) створюються на установчих конференціях (зборах). Рішення про їх створення затверджується Бюро ЦК ЛКСМУ

5.10. Відокремлені підрозділи (регіональні організації) не є юридичними особами. Окрім тих, які були зареєстровані до 01.01.2013 року.

5.11. Вищим органом регіональної комсомольської організації є конференція (збори), що скликається не рідше одного разу в 3 роки, за рішенням ЦК ЛКСМУ. Конференція (загальні збори) вважаються правочинними, якщо в ній взяло участь більше половини обраних делегатів (членів організації). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників конференції (зборів). Конференція (збори) за рішенням ЦК ЛКСМУ можуть висувати кандидатури до складу вищестоящого органу ЛКСМУ.

Позачергові конференції (загальні збори) скликаються рішенням відповідного комітету ЛКСМУ або на вимогу не менше за третину загальної чисельності членів даної організації. Рішення про скликання позачергової конференції (зборів) затверджується Бюро ЦК ЛКСМУ.

5.12. У період між конференціями (зборами) регіональними комсомольськими організаціями керують відповідні комітети, які обираються на конференціях (зборах) терміном на 3 роки. Для організації поточної роботи, комітети ЛКСМУ на своїх пленумах обирають бюро і секретарів, в тому числі першого секретаря. Регіональні комітети ЛКСМУ приймають рішення з питань своєї компетенції, засновують засоби масової інформації, затверджують свій бюджет та звіт про його виконання.

Пленуми регіональних комітетів ЛКСМУ скликаються не рідше одного разу на З місяці. Пленуми регіональних комітетів ЛКСМУ правочинні, якщо на них присутні більше половини членів комітетів ЛКСМУ. Рішення регіональних комітетів ЛКСМУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комітету, присутніх на пленумі. При малій чисельності регіональної організації загальні збори можуть обрати лише секретаря, і при необхідності, його заступника.

Забороняється передача голосів відсутніх членів регіональних комітетів ЛКСМУ.

5.13. Регіональні організації ЛКСМУ на своїх конференціях (зборах) можуть обирати контрольно-ревізійні комісії терміном на 3 роки.

5.14. Пленуми (засідання) регіональних комітетів ЛКСМУ та контрольно-ревізійних комісій скликаються за рішенням бюро, а у разі його відсутності – секретарем регіонального комітету ЛКСМУ та головою контрольно-ревізійної комісії.

5.15. Рішення про розпуск регіональної організації приймається її конференцією (зборами) більшістю у 2/3 голосів від загальної кількості делегатів (членів організації). У разі фактичного припинення її діяльності, або, якщо її діяльність суперечить Статуту ЛКСМУ, рішення про розпуск регіональної організації ЛКСМУ або її керівного органу приймає комітет ЛКСМУ вищого рівня. Це рішення затверджується Бюро ЦК ЛКСМУ. Рішення про розпуск Кримської республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських організацій чи їх керівних органів приймає Пленум Центрального Комітету ЛКСМУ.

5.16. Рішення регіональних і первинних організацій ЛКСМУ, прийняті в межах їх повноважень, якщо вони не порушують Статут ЛКСМУ, не можуть бути відмінені вищестоящими органами, за винятком рішень по персональних справах.

6. Вищi органи ЛКСМУ

6.1. Вищим органом ЛКСМУ є з'їзд. З'їзд ЛКСМУ скликається не рідше одного разу на три роки. Рішення про скликання з'їзду приймає Пленум ЦК ЛКСМУ. Одночасно приймається рішення про проведення звітно-виборчих конференції (зборів) регіональних та первинних організацій ЛКСМУ.

Позачерговий з'їзд скликається Пленумом ЦК ЛКСМУ за власного ініціативою або на вимогу третини обласних та прирівняних до них організацій, які представляють не менше третини загальної кількості членів ЛКСМУ.

Норма представництва та порядок обрання делегатів на з'їзд визначається ЦК ЛКСМУ не пізніше, як за три місяці (позачергового – за місяць) до дати його проведення при забезпеченні представництва, пропорційного чисельності членів ЛКСМУ.

З'їзд вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості обраних на нього делегатів.

Рішення з'їзду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, присутніх на з’їзді.

6.2. До виключної компетенції з'їзду ЛКСМУ відносяться такі питання:

— заслуховування звітів Центрального Комітету і Центральної Контрольної Комісії ЛКСМУ та прийняття рішень по них;

— прийняття Статуту ЛКСМУ. програмних документів ЛКСМУ і внесення до них змін та доповнень;

— обрання Центрального Комітету, Центральної Контрольної Комісії ЛКСМУ;

— прийняття рішення про припинення діяльності чи реорганізацію ЛКСМУ.

Повноваження делегатів з'їзду можуть бути продовжені з'їздом на строк не більше двох років.

6.3. У період між з'їздами ЦК ЛКСМУ в міру необхідності скликає Всеукраїнські конференції, які можуть заслуховувати звіт Центрального Комітету та Центральної Контрольної Комісії, переобирати між з’їздами (до однієї третини ) їх склад, вирішувати інші назрілі питання.

У необхідних випадках ЦК. ЛКСМУ має право проводити поіменне опитування делегатів попереднього з'їзду з принципових питань діяльності ЛКСМУ. Результати голосування визначаються при цьому виходячи із фактичної кількості делегатів з'їзду на день опитування, та мають силу рішень з'їзду.

6.4. У період між з’їздами роботою ЛКСМУ керує Центральний Комітет, який:

— затверджує бюджет ЦК ЛКСМУ і звіт про його виконання; затверджує структуру та штати апарату ЦК ЛКСМУ;

— затверджує зразки печаток, штампів, символіки, атрибутики;

— здійснює функції оперативного управління майном ЛКСМУ;

-приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій та підприємств;

— приймає рішення про створення відділів та секторів ЦК ЛКСМУ, затверджує їх керівників;

— створює засоби масової інформації, затверджує положення про них та редакторів;

— приймає рішення по всім питанням, які не віднесені до виключної компетенції з’їзду.

Пленум ЦК ЛКСМУ може розробляти та затверджувати нормативні документи (інструкції та положення), які конкретизують окремі положення Статуту.

Центральний Комітет представляє ЛКСМУ у відносинах з державними органами України, молодіжними організаціями інших держав та їх міжнародними спілками, об’єднаннями громадян України.

Для вирішення поточних питань, добору кадрів, організації виконання комсомольських рішень, Пленум ЦК ЛКСМУ обирає зі свого складу Бюро, першого секретаря, другого секретаря та секретарів ЦК, а також утворює Секретаріат.

Пленум (засідання) ЦК ЛКСМУ скликається не рідше одного разу на шість місяців, у окремих випадках Пленум може проводитися шляхом телефонного опитування членів ЦК ЛКСМУ.

Пленум ЦК ЛКСМУ вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів ЦК ЛКСМУ. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ЦК ЛКСМУ, присутніх на Пленумі, якщо Статутом не передбачено іншого порядку прийняття рішень. Передача голосів членів ЦК ЛКСМУ іншим членам ЦК ЛКСМУ забороняється.

Рішення про проведення чергового Пленуму ЦК ЛКСМУ приймається Бюро ЦК ЛКСМУ не пізніше ніж за 2 тижні до дня проведення.

Регіональні комітети інформуються про дату проведення (переносу) чергового Пленуму ЦК ЛКСМУ та запропонованого порядку денного не пізніше, ніж за тиждень до дня проведення Пленуму.

У надзвичайних ситуаціях за рішенням Бюро ЦК ЛКСМУ, чи за ініціативою третини членів ЦК ЛКСМУ може скликатися позачерговий Пленум ЦК ЛКСМУ.

Члени ЦК ЛКСМУ інформуються про проведення позачергового Пленуму не пізніше, ніж за добу до його проведення.

6.5. Бюро ІДК ЛКСМУ здійснює керівництво ЛКСМУ у період між Пленумами Центрального Комітету, в тому числі затверджує рішення керівних органів організацій, відокремлених підрозділів ЛКСМУ про їх створення, бере на облік нові відокремлені підрозділи ЛКСМУ. Засідання Бюро ЦК ЛКСМУ може проводитися шляхом телефонного опитування членів Бюро ЦК ЛКСМУ, рішення по даному засіданню направляються на електронні адреси членів Бюро ЦК ЛКСМУ в день проведення Бюро ЦК ЛКСМУ з таблицею з голосуванням по кожному члену Бюро ЦК ЛКСМУ.

Секретаріат ЦК ЛКСМУ організовує всю поточну роботу щодо виконання рішень з’їздів, Всеукраїнських конференцій, Пленумів та Бюро ЦК ЛКСМУ. Засідання Секретаріату ЦК ЛКСМУ може проводитися шляхом телефонного опитування, рішення по даному засіданню направляються на електронні адреси Секретарів ЦК ЛКСМУ в день проведення Секретаріату ЦК ЛКСМУ з таблицею з голосуванням по кожному секретарю ЦК ЛКСМУ.

6.6. Перший секретар ЦК ЛКСМУ:

— головує на засіданнях Бюро ЦК ЛКСМУ;

— керує роботою Секретаріату ЦК ЛКСМУ;

— представляє ЛКСМУ в державних та громадських органах;

— підписує фінансові та інші документи ЛКСМУ;

— відкриває рахунки в установах банків.

6.7. Центральна Контрольна Комісія (ЦКК) ЛКСМУ здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту Центральним Комітетом та регіональними комітетами ЛКСМУ. контролює виконання бюджету організації і правильність використання коштів ЛКСМУ, ревізує господарську діяльність ЛКСМУ, її установ та видавництв, перевіряє прийом та сплату членських внесків, сприяє розгляду листів, заяв та скарг до ЦК ЛКСМУ, приймає постанови із питань її компетенції. У своїй роботі ЦКК ЛКСМУ керується цим Статутом та Положенням про ЦКК ЛКСМУ.

ЦКК ЛКСМУ має право відстоювати свою позицію на з'їздах ЖСМУ, Всеукраїнських конференціях, Пленумах ЦК ЛКСМУ, вимагати скликання позачергового з’їзду, обговорення на Пленумі ЦК ЛКСМУ питань, що входять до її компетенції. ЦКК ЛКСМУ здійснює методичне керівництво діяльністю контрольно-ревізійних комісій регіональних організацій ЛКСМУ.

6.8. Пленум ЦКК ЛКСМУ вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів ЦКК ЛКСМУ. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ЦКК ЛКСМ, присутніх на Пленумі.

6.9. Пленуми ЦК та ЦКК ЛКСМУ мають право за поданням Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій ЛКСМУ, чи за власного ініціативою вносити зміни до свого складу більшістю голосів від свого повного складу. У разі подання заяви членом ЦК ЛКСМУ, ЦКК ЛКСМУ про вихід зі складу відповідного органу, виходу з ЛКСМУ чи виїзду на тривалий термін за межі України рішення про вивід його зі складу відповідно ЦК. ЦКК ЛКСМУ приймається рішенням Пленуму ЦК, ЦКК ЛКСМУ більшістю голосів членів ЦК, ЦКК ЖСМУ, присутніх на Пленумі.

6.10. У разі необхідності за спільним рішенням Бюро ЦК та Бюро ЦКК ЛКСМУ можуть скликатися Об'єднані Пленуми ЦК та ЦКК ЛКСМУ. Об'єднаний Пленум ЦК та ЦКК ЛКСМУ вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів ЦК ЛКСМУ та ЦКК ЛКСМУ. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ЦК та ЦКК ЛКСМУ, присутніх на Об'єднаному Пленумі. Об'єднаний Пленум ЦК та ЦКК ЛКСМУ приймає Положення про Центральну Контрольну Комісію ЛКСМУ.

7. Кошти та власність ЛКСМУ

7.1. ЛКСМУ є неприбутковою організацією її кошти формуються з:

— членських внесків:

— добровільних внесків громадян та організацій;

— інших надходжень, не заборонених законодавством.

7.2. Розмір щомісячних внесків визначається первинною організацією, але не менше 1% від доходу члена ЛКСМУ. Особи, які не отримують власних доходів, можуть звільнятися від сплати членських внесків рішенням первинної організації.

7.3. Порядок їх використання, розміри відрахувань визначаються Пленумом ЦК ЛКСМУ. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності, визначених її установчих документів.

7.4. У власності ЦК ЛКСМУ знаходяться грошові кошти, обладнання підприємств, що створені за рахунок його коштів чи пожертвувань, інше майно, потрібне для здійснення статутних цілей та завдань Спілки.

7.5. ЛКСМУ, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством, подають фінансовим органам декларації про доходи і витрати ЛКСМУ.

8. Порядок внесення змін та доповнень до статуту ЛКСМУ

8.1. Ініціатива щодо внесення змін та доповнень до Статуту ЛКСМУ належить організаціям та членам Спілки.

8.2. Пропозиції надаються у письмовій формі до керівних органів Спілки не пізніше ніж за місяць (два тижня) до дати проведення чергового (позачергового) з'їзду ЛКСМУ.

8.3. Після обговорення пропозицій про внесення змін та доповнень до Статуту на з'їзді ЛКСМУ, рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, обраних на з'їзд.

8.4. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту ЛКСМ України може бути прийнято рішенням поіменного опитування делегатів попереднього з'їзду ЛКСМУ. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини від фактичної кількості делегатів на день опитування.

9. Припинення діяльності ЛКСМУ

9.1. Припинення діяльності ЛКСМУ може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Ліквідація ЛКСМУ, реорганізація чи зміна назви здійснюється за рішенням з'їзду ЛКСМУ, якщо за нього проголосувало більше двох третин делегатів, обраних на з'їзд.

9.3. Діяльність ЛКСМУ може бути припинена у примусовому порядку за рішенням суду у відповідності з діючим законодавством. При ліквідації ЛКСМУ з'їздом створюється ліквідаційна комісія.

9.4. Майно та фінансові кошти ліквідованої ЛКСМУ не можуть перерозподілятися поміж її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, а у випадках, передбачених законом чи рішенням суду, передаються у розпорядження держави.

9.5. У разі припинення діяльності ЛКСМУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду у випадках передбачених законодавчими актами, або за рішенням суду зараховуються до доходу держави.